Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Ordensregler

Standardregler og særlige bestemmelser.

Hent som pdf - til skærm - til print

ORDENSREGLEMENT for TOREBY SEJLKLUB.

LOV Nr. 326 af 28.05.1999 ”Bekendtgørelse af standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” er til enhver tid gældende.

Derudover gælder følgende ordensreglement for TOREBY SEJLKLUB.

1. Enhver båd i havnen eller på området skal være forsynet med navn og hjemsted. For hjemmehørende både i havnen gælder, at de skal være forsynet med klubbens stander, undtagen for åbne joller og mindre både. Henligger en båd uden kendetegn, vil den uden varsel og uden ansvar for klubben kunne fjernes for ejers regning.

For ikke hjemmehørende både, der henligger på klubbens pladser, skal, når ikke andet er aftalt, betales normal gæsteleje. Udrustningskajen ved mastekranen må kun bruges til sit formål, d.v.s. af- og tilrigning af master, af- og tilrigning af udrustning, proviantering m.v. samt søsætning og optagning af både. Både må ikke henligge ved udrustningskajen ud over den tid, der bruges til formålet, hvis ikke andet er aftalt.

2. Både skal bruge den tildelte plads. Fortøjninger skal være af tilstrækkelige dimensioner og i forsvarlig stand, de skal være velanbragte og fastgjort forsvarligt. Bådene skal være tilstrækkeligt forsynet med fendere. Fald og løbende gods må ikke kunne støje til gene for andre i havnen.

3. Når en bådeplads forlades for flere dage og i ferieperioder, skal skiltet vendes til grønt og meddelelse om tilbagekomst påføres. Evt. skriftlig meddelelse til Havnefoged.

4. Grej eller andet gods må ikke henstilles på broerne til gene for andre. Transportvogne skal genanbringes ved begyndelsen af broerne. Vandslanger skal hænges på plads i de opstillede slangeholdere. Elkabler fra bådene skal være tilstrækkeligt dimensionerede samt være forsynede med godkendte og vandtætte udendørsstik. Evt. fordelingsdåser og samlinger skal være godkendte til brug udendørs og vandtætte.

Bestyrelsen og havnefoged er berettigede til at fjerne alt ikke godkendt og ikke vandtæt elmateriale fra stikkene. El må kun bruges til opladning, rengøring, håndværktøj og lignende. El må ikke bruges til opvarmning. I øvrigt henvises til ”Instruktion for tilslutning til el forsyningen”.

5. Der må ikke placeres både i slæbestedet eller dets nærhed, således at til- og fra- kørsel samt rangering med både generes. Bommen må aldrig være blokeret, der skal være fri passage for slæbestedets brugere. I øvrigt henvises til ”Retningslinier for brug af slæbested”.

6. Oplægning af både på land må kun finde sted efter aftale med pladschefen. Såfremt både skal henstå på land i sommerperioden, skal dette ske efter anvis-ning af pladschefen. Meddelelse skal så vidt muligt gives så betids, at både, der skal stå på land i sommerperioden, kan samles på én plads.

Når både søsættes eller fjernes, skal bukke, stativer, vogne, trailere m.v. straks fjernes og anbringes på det af pladschefen anviste område. Senest d. 31. maj. Alt grej på pladsen skal være forsynet med bådnavn, navn eller andet mærke, så grejet kan identificeres.

Master henlægges i masteskuret og skal mærkes med bådnavn, navn o.l. Alt ikke mærket kan af pladschefen eller bestyrelsen uden varsel fjernes. Spil og mastekran skal aflåses forsvarligt efter brug.

7. På land skal hele klubbens område holdes ryddeligt og rengjort, og efterladte effekter på klubbens område, der ikke er anbragt på de anviste steder, vil efter 1.juni uden yderligere varsel blive fjernet.

Tørring af ruser og henlægning af fiskeredskaber m.v. må ikke finde sted uden for det anviste område, jf. oversigtstegning over klubbens område.

Parkering af køretøjer af enhver art må ikke finde sted uden for de dertil indrettede områder, jf. oversigtstegning over klubbens område. Parkering ud over 24 timer skal ske på vinterpladser. Parkeringsplads foran klubhus langs A – bro er til korttidsparkering, og i perioden 1.5. – 31.10 er al parkering af trailere m.v. ikke tilladt – der henvises til vinterplads. Bommen ved dæmningen skal i perioden 15.11. – 31.3. være lukket og aflåst. i perioden 1. 4. – 14.11. være åben og aflåst. Al Parkering mellem slæbestedet og spillet er ikke tilladt.

8. Benyttelse af klubhus skal ske under iagttagelse af særligt reglement for klubhus.

9. Spørgsmål vedr. pkt. 1 – 4 afgøres af havnefoged. Pkt. 5 – 7 afgøres af pladschefen.

10. Overtrædelse af de anførte bestemmelser vil medføre, at bestyrelsen omgående træffer de nødvendige foranstaltninger til bestemmelsernes overholdelse.

Januar 2005. Bestyrelsen for Toreby Sejlklub.