Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Havnen

Frihavnsordningen
 

Lystbådehavnen Toreby Sejlklub ligger på S-siden af den gamle jernbanedæmning. Her er læ for venstenvinden og roligt vand. Dybden er 2,10 meter næsten overalt med undtagelse af C-broens yderside mod øst og de inderste pladser tættest på dæmningen mod nord. Der er vand og el-stik på alle broer.
Frem til 1963 kørte Lollandsbanens tog mellem Nakskov og Nykøbing her. Endnu tidligere også tog til Nysted. Frederik IX's Bro blev indviet i 1963 med åbningen af "Fugleflugtslinien", jernbanen fra Nykøbing F. til Rødby Færge og færgeoverfarten mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Dermed blev den gamle dæmning "ledig", og her opstod Toreby Sejlklub i 1966.

Havnen set mod B-broen, 17. september 2017.

toreby-plan600.jpg

havneplan-ny-1.jpg

Nykøbing Falster Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-08-2017 - Plan: 02-07-2014

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst
54°45,6'N 11°51,7'E - kort 163

 

Havnen

der ejes af Guldborgsund Kommune, råder over et kajanlæg ud til Guldborg Sund for større erhvervsskibe. N for kajanlægget findes en lystbåde- og fiskerihavn, der administreres af Lystbådehavnen i Nykøbing F A.m.b.a., og S for kajanlægget Søndre-Bådehavn for joller og mindre lystbåde.
En lystbådehavn, der administreres af Toreby Sejlklub, findes i Sundby på W-siden af sundet på S-siden af den gamle jernbanedæmning. Endvidere findes et broanlæg, Lergravsbroen, til fiskerfartøjer og lystfartøjer 1 km S for byen.

Dybder

Mindste dybde i sejlløbet N for Nykøbing er 6,1 m. I det ca. 5 sømil lange, afmærkede sejlløb S for Nykøbing er konstateret dybder på ned til 1,9 m. Dybder i havnen, se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 129 m, bredde 20 m og dybgang 5,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,5 m højvande, mens storm mellem SE og SW kan give indtil 0,6-0,8 m lavvande.

Strøm

Storm mellem NW og NE giver S-gående strøm og storm mellem SE og SW giver N-gående strøm.

Besejling

Løbet gennem Guldborg Sund N for Nykøbing er godt afmærket, men smalt og bugtet. Særligt E for Hjelms Nakke, hvor Guldborgsundtunnellen går under sundet og Hjelms Rende er gravet, indsnævres løbet betydeligt.
På grund af det bugtede løb og den hårde strøm, der i uroligt vejr kan løbe i de snævre dele af løbet, frarådes det større skibe at besejle dette farvand uden lods, medmindre man er lokalt kendt.
Løbet gennem Guldborg Sund S for Nykøbing er afmærket, men endnu smallere og mere bugtet end N for byen. Kun korte og veldrejende skibe kan gå igennem uden fare for at slå skruen i stykker på de tæt ved løbets sider liggende sten. Løbet benyttes således fortrinsvis af lystbåde.

Fartbegrænsning

Ved havnen og i den gravede Hjelms Rende må farten ikke overstige 5 knob.

Afmærkning

Se kort 163 og plan.
Afmærkningen af løbene fra Guldborg til Stegens Odde flyttes efter dybdeforholdene.

Kabler

På begge sider af Kong Frederik IX's Bro findes undersøiske kabler. Kabler i det N-lige farvand: Over sundet ved Pandebjerg, ved Hjelms Nakke og ved Grimmers Nakke. Kabler i det S-lige farvand: Over sundet ved Hasselø Plantage samt fra Flatø til Hasselø.

Ankringsforbud

Det er forbudt at ankre i sejlrenderne, medmindre det er bydende nødvendigt.

Lods

DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk

Lodsmødestedet ved Skellerev E for Femø er vist i søkortene.
Større skibe bør benytte lods.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"

Lodspligt

Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering

Under isperioder findes isbryder. Bugserassistance er ikke påkrævet. Mindre bugserbåd findes.

Ressourcer

Flere maskinfabrikker, hvorfra stålskibe og maskiner kan repareres, findes i byen. Dykker på havnen. En 32-tons og en 40-tons mobilkran, samt to lastebånd, hver med en kapacitet på 350 tons/time.

Havnekontor

Guldborgsund Havne, Erhvervshavn
Telefon 54 85 05 63 (døgnvagt. Kontoret er bemandet man ¿ tors 08 ¿ 16 og fre 08 ¿ 12)
Telefax 54 82 05 64
E-post: havnen@guldborgsund.dk
Hjemmeside: www.guldborgsundhavne.dk

Toldklarering

SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod N: En ret linie, tværs på sejlløbet, gennem havnepladsens N-ligste punkt.
b) Mod E: Landgrænserne.
c) Mod S: En ret linie, tværs på sejlløbet, gennem et punkt beliggende 50 m S for Lergravsbroen.
d) Mod W: En brudt linie 100 m W for havnens yderste kajer samt videre mod S af en ret linie 100 m W for linien gennem dækmolen ved Søndre-Bådehavn og dækmolen ved Lergravsbroen.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Lystbådehavnen i Nykøbing Falster af 8. februar 2005)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for lystbådehavnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser
For lystbådehavnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende tilføjelser:
Højest tilladte fart i havnen er 3 knob.
Sejlads med vandscootere og tilsvarende er ikke tilladt.
Det påhviler enhver i sejl- og motorbåde at tage behørigt hensyn til roklubbens- og juniorafdelingens søværts aktiviteter. Især skal opmærksomheden henledes på robådes og optimistjollers begrænsede manøvreringsevne.

(Uddrag af Ordensreglement for Toreby Sejlklub af 21. marts 2005)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for lystbådehavnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser
For lystbådehavnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende tilføjelse:
Maksimale fart i havnen og indsejlingen er 3 knob.